Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Hakkımızda

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ve gıda endüstrisine hammadde üretimi konularında kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, Türkiye’de tarım ile ilgili ilk ihtisas üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin odak noktasını oluşturmaktadır. Ayrıca, üniversitemizde “Ziraat Mühendisi” unvanının verildiği tek bölümdür.

Bölümümüz, bitkisel üretimi sadece bitkilere veya toprağa bağlı bir olgu olarak görmemektedir. Bu nedenle üretim sistemlerinin ve teknolojilerinin bütün bileşenlerini kapsayan özelliklere sahiptir. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nde salt teknik eğitim değil; beraberinde ilgili sosyal alanlarda eğitime de yer verilmektedir. Böylece öğrencilerimize öncelikle “sorun tanımlama” ve “bilgi yönetimi becerisi” kazandırılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin “analiz ve sentez” kapasiteleri arttırılarak, “çözüm üretme” yetenekleri de geliştirilmektedir.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nde öğrencilerimize verilen zorunlu ve seçmeli dersler; bahçe bitkileri ve tarla bitkileri alanlarında yetiştiricilik ve ıslah, bitki koruma, toprak bilimi ve bitki besleme ile tarımsal yapılar ve sulama gibi alanları içermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz yan alan ve çift ana dal yapma olanaklarına da sahiptirler.

Bölümümüzde %100 İngilizce olarak ve uygulama ağırlıklı verilen eğitim sayesinde; küresel sorunları ve gelişmeleri öğrenerek, yerelde bunları bölge koşullarına göre uygulayabilen, bilgi ile uygulamayı bütünleştirebilen ziraat mühendisleri yetiştirilmektedir. Müfredat içerisinde saha deneyimi olan, halen ulusal ve uluslararası tarım ve tarımsal sanayi kuruluşlarında çalışan farklı teknik ve idari seviyedeki kişilerin sektör deneyimlerini paylaştıkları oryantasyon dersleri de yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz Anadolu Birlik Holding’in iştiraklerinde uygulama ve staj yapma olanaklarına da sahiptirler. Böylece öğrencilerimiz ülkemizdeki diğer Ziraat Fakültelerinde verilen klasik tarımsal eğitim yerine, uluslararası güncel müfredatın uygulandığı ve üniversite-sanayi işbirliğinin yürütüldüğü bir bölümde öğrenim görmenin ayrıcalıklarını yaşamaktadırlar.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nden mezun olan ziraat mühendisleri aşağıdaki kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler:
* Devlet ve Vakıf Üniversiteleri,
* Tarım ve Orman Bakanlığı´na bağlı Tarım il Müdürlükleri,
* Tarımsal Araştırma Enstitüleri,
* Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarına bağlı kamu kurum ve kuruluşları,
* Belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri,
* Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları,
* DSİ Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları,
* Kamu kuruluşlarının planlama, tasarım, doğa koruma, çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirilmesi, stratejik çevresel değerlendirme birimleri,
* Şeker, un, yem ve yağ fabrikaları,
* Tarım kooperatifleri,
* Tarım kredisi veren kuruluşlar,
* Tarım sigortası yapan şirketler,
* Sebze ve tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketler,
* Meyve ve asma fidanları ile sebze fidesi üretimi yapan şirketler,
* İlaç ve gübre firmaları,
* Sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapan sera işletmeleri,
* Sebzecilik, meyvecilik ve bağcılık yapan özel şirketler,
* Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile ilgili kontrol ve sertifikasyon kuruluşları.

Ayrıca, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nden mezun olan ziraat mühendisleri aşağıdaki faaliyet alanlarında yetkilidirler:
* Tarımsal danışmanlık büroları açmak,
* Lisans ya da uzmanlık alanlarına göre bilirkişilik yapmak.

Doç. Dr. Ezgi AYTAÇ
Bölüm Başkanı
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü