Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Hakkımızda

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Nüfus ve gıda tüketimindeki artış ve hızlı şehirleşme gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan gıda güvenliği riskinin azaltılması ve sağlıklı bir toplum için kaliteli güvenilir tarımsal üretimin artırılması gerekmektedir. Öte yandan artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla daha fazla enerji ve kaynak kullanımı sonucu küresel ısınma söz konusudur. Bu durum, yaşanabilir bir dünya sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu sorunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle tarımsal üretimin de, doğal kaynaklar üzerindeki baskısı ve iklim değişikliğine olan etkisinin azaltılması daha sürdürülebilir ve etkin kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Küreselleşme olgusuyla birlikte yeni oluşumlar ve değişimle ortaya çıkan Bilgiye Dayalı Biyoekonomi kavram ve bilimi bu amaçlara hizmet etmekte ve her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Biyoekonomi, gıda, yem, enerji, kimyasal ve sınai ürünlerin biyolojik kaynaklardan sürdürülebilir biçimde üretilmesiyle ortaya çıkan ekonomik faaliyetlerin bütününü inceleyen bilim dalıdır. Bitkisel üretim ise Biyoekonomi’nin çok önemli bir unsurudur.  Oldukça dinamik bir yapıya, geniş tarım alanları, biyoçeşitlilik ve ekolojik farklılıklar ile büyük bir üretim hacmine sahip olan ülkemiz tarım sektörünün ihtiyacı olan, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, bilgiyle uygulamayı bütünleştirebilen mezunların yetiştirilmesi için Bitkisel Üretim ve Teknolojileri  Bölümü Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Burada Konya’nın tarım potansiyelinin önemi ve sürdürülebilirliğin Konya için zorunluluğu da vurgulanmalıdır.
 
Bitkisel Üretim bölümünden mezun olan öğrenciler tarımsal üretim sistemleri içindeki bileşenlerin karşılıklı ve üretime, çevreye, ekosisteme, ürün kalitesine ve insan sağlığına olan etkilerini bir bütün halinde kavrama yeteneğine sahip olacak, bilgiyle uygulamayı bütünleştirebileceklerdir. Bu çerçevede bu bölümde, mevcut yapılanmada bir çok program altında yürütülen toprak bilimi ve bitki besleme, bitkilerin çoğaltma materyalleri olan tohum, fide ve fidan üretim teknikleri, meyve ve bağ bahçelerin tesisi ve yönetimi; tahıl, baklagil, endüstri, yem, sebze, süs ve tıbbi-aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı; çayır ve mera yönetimi; zararlı ve hastalıklar ile entegre mücadele yönetimi, ekolojik üretim, çevreye ve insan sağlığına duyarlı sürdürülebilir tarımsal üretim, üretimden tüketime tüm tarımsal üretim aşamalarının planlanması ve modern teknolojilerin uygulanmasına yönelik eğitim, araştırma ve yayım çalışmaları çok disiplinli olarak yürütülecektir.
 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü tarım ile ilgili Türkiye’deki ilk ihtisas üniversitesi bünyesinde bulunmasından öte, tamamıyla İngilizce olarak ve uygulama ağırlıklı eğitimi sayesinde küresel sorunları ve gelişmeleri anlayıp, yerelde bunları bölge koşullarına göre uygulayabilecek, bilgi ile uygulamayı bütünleştirebilecek uzmanlar yetiştirecektir. Müfredat içerisinde saha deneyimi olan, halen tarım ve tarımsal sanayide çalışan farklı teknik ve idari seviyedeki kişilerin sektör deneyimlerini paylaşacakları oryantasyon dersleri de yer almaktadır.
 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, tarımsal üretimi sadece bitkilere veya toprağa bağlı bir olgu olarak görmeyip üretim sistemlerinin bütün bileşenlerini kapsayan derinliğe sahip bir bölüm olacaktır. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümünde salt teknik eğitim değil; beraberinde ilgili sosyal alanlarda eğitime de yer verilecektir. Böylece öğrencilere öncelikle ‘sorun tanımlama’ ve ‘bilgi yönetimi becerisi’ kazandırılarak analiz ve sentez kapasitelerinin yeterli olmasıyla ‘çözüm bulma’ niteliğine ulaşmaları amaçlanmaktadır.